N & E
Napoléon & Empire

The Leipzig monument in Meusdorf

The Leipzig monument in Meusdorf