N & E
Napoléon & Empire

The Battle of Kliastitsy, by P. von Hess

The Battle of Kliastitsy, by P. von Hess The Battle of Kliastitsy, by P. von Hess

The Battle of Kliastitsy, by P. von Hess - Picture