N & E
Napoléon & Empire

Yemeni stamp commemorating 19 Brumaire

Yemeni stamp commemorating 19 Brumaire

Yemeni stamp commemorating 19 Brumaire - Picture