N & E
Napoléon & Empire

Chadian stamp representing Joseph Bonaparte

Chadian stamp representing Joseph Bonaparte