N & E
Napoléon & Empire

French stamp of 30 plus 10 francs representing Napoleon I

French stamp of 30 plus 10 francs representing Napoleon I

French stamp of 30 plus 10 francs representing Napoleon I - Picture