N & E
Napoléon & Empire

French stamp of 15 plus 5 francs representing Talleyrand

French stamp of 15 plus 5 francs representing Talleyrand French stamp of 15 plus 5 francs representing Talleyrand

French stamp of 15 plus 5 francs representing Talleyrand - Picture