N & E
Napoléon & Empire

Tomb of Marshal Koutouzov

Tomb of Marshal Koutouzov Tomb of Marshal Koutouzov

Tomb of Marshal Koutouzov - Photograph