N & E
Napoléon & Empire

Tomb of Pierre-Simon Laplace

Tomb of Pierre-Simon Laplace Tomb of Pierre-Simon Laplace

Tomb of Pierre-Simon Laplace - Photograph