N & E
Napoléon & Empire

Tomb of Pius VII

Tomb of Pius VII Tomb of Pius VII

Tomb of Pius VII - Photograph